Mr.MKAJ Maldeniya 

Basic Information

Full Name: Amila Jeewantha Maldeniya

e-mail: hodmaths@kdu.ac.lkamilam @kdu.ac.lk

Contact Number: +94-11-2635268 (Ext 570), 071-0219274

Google Scholar