Head of the Department

Dr.Rahubadda

Dr. US Rahubadde

Senior Lecturer – Grade II

udaya@kdu.ac.lk,santhaudaya@yahoo.com

Tel: 071-3441641

Senior Lecturers

Mr. NS Rathnayaka

Mr. NS Rathnayaka – (On study leave)

Senior Lecturer Gr. II

 

Lecturers

Mr.MKAJ Maldeniya

Mr.MKAJ Maldeniya

Lecturer (Probationary)

Ms. NGSA Nawarathne

Ms. NGSA Nawarathne

Lecturer (Probationary)

Instructors

Ms. KMEM Karunawardana

Ms. KMEM Karunawardana

Instructor

Ms. AG Ashani

Ms. AG Ashani

Instructor

Mr PVNMC Perera

Mr. PVNMC Perera

Instructor

jayathunga

Ms. JADIIL Jayathunga

Instructor